منوی سایت

معرفی اعضای اصلی شرکت

معرفی اعضای اصلی شرکت

ساختار سازمانی و معرفی اعضای اصلی شرکت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی دانشگاه سابقه مرتبط
1 علی اصغر دالوند مدیرعامل کارشناس ارشد  عمران علم و صنعت 27 سال
2 محسن آشورزاده نائب رییس هیئت مدیره کارشناس ارشد  مدیریت اجرایی علم و صنعت 12 سال
3 حسین ارمی معاونت امور قراردادها کارشناس ارشد  برق تربیت مدرس 9 سال
4 رضا طاهاپور معاونت فنی
ابنیه
کارشناس ارشد  معماری صنعتی شاهرود 15 سال
5 علی اصغر آشورزاده سرپرست
تاسیسات الکتریکال
کارشناس برق آزاد اسلامی 28 سال
6 علی کیانی آذر معاونت فنی تاسیسات مکانیکال کارشناس مکانیک تهران 30 سال
7 علی نیکنامی مشاور ابنیه کارشناس  عمران علم و صنعت 21 سال